NAJPREDÁVANEJŠÍ

XS1
naša cena 22,00 EUR
naša cena 12,00 EUR
naša cena 7,00 EUR

TOVAR V AKCII

naša cena 1,80 EUR
naša cena 28,00 EUR
naša cena 1,80 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné  obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho EWITAS, s.r.o.  pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku (kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.ewitas.sk)

Článok I. - Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je EWITAS, s.r.o., so sídlom Tajovského 549/9, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO: 46 805 575, DIČ: 2023595222, IČDPH: SK2023595222, Podnikateľský subjekt je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  41949/R, (ďalej iba „Prevádzkovateľ internetového obchodu“).
 2. Kontrolným orgánom je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Trenčín, zo sídlom Hurbanova 59, 911 01  Trenčín.
 3. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. Zákazníkom odporúčame oboznámiť sa so záručnými podmienkami výrobcov tovaru.
 4. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Zb. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Zb. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Zb. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 5. Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.ewitas.sk (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

Článok II. - Objednanie tovaru, registrácia objednávky a potvrdenie objednávky

 1. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.
 2. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu ale je podmienené potvrdením súhlasu so Všeobecnými  obchodnými podmienkami (skratka VOP) a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Registrácia objednávky", ktorý potvrdí zaregistrovanie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.
 4. Po overení aktuálnej skladovej dostupnosti tovarov a platných cien tovarov prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí telefonicky. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania. V prípade zistenia vyššej ceny má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 5. V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, môže byť zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške minimálne 15% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je jeden mesiac. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 15% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

Článok III. - Informácie o cene a tovare

 1. Cena tovaru a ostatných ponúkaných služieb zahŕňa daň z pridanej hodnoty  (DPH 20%). Cena tovaru zahŕňa i recyklačné poplatky (http://www.envidom.sk/sk/o_spolocnosti/financovanie_systemu.php) . Vo všetkých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia zákazníkom, ktoré je poskytované ako doplnková služba. Cenník dopravy je uverejnený na stránke www.ewitas.sk/doprava ). Všetky cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.
 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.
 3. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z oficiálnych internetových stránok výrobcov spotrebnej elektroniky a verejne prístupných zdrojov. Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 5% z uvedenej hodnoty.
 4. Obrázky, schémy a nákresy zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
 5. Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek zľavovych kupónov.

Článok IV. - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.
 2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Zb.z. a to do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 3. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
 4. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Zákazníkom odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosíme späť na našu adresu alebo na adresu, ktorú Vám určíme v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.).
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
 6. Ak sa prevádzkovateľ internetového obchodu a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 7. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany zákazníka počas 14 dní, zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.
 8. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@ewitas.sk. Telefonicky alebo zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na telefónnom čísle +421 944 616 663 prevádzkovateľa internetového obchodu.

Článok V. - Viazanosť ponuky, stornovanie objednávky

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Prijatá objednávka" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 48 hodín od jej prijatia, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní prevádzkovateľom internetového obchodu a prevádzkovateľovi internetového obchodu vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu 15 % z predajnej ceny objednaných tovarov a objednávku stornuje, záloha sa mu nevracia.
 3. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou.
 4. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@ewitas.sk.
 5. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 6. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 7 pracovných dní)
 7. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.
 8. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 racovných dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Článok VI. - Platobné podmienky  a podmienky dodania tovaru

 1. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba na dobierku sa vzťahuje iba na územie Slovenskej Republiky. Pri zásielkach do zahraničia je možné platiť iba vopred bankovým prevodom.
 2. V prípade platby bankovým prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu po potvrdení objednávky a obdržaní predfaktúry na ním určený emailový kontakt, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.
 3. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať v čo najkratšom možnom termíne od emailového oznámenia zaevidovaní objednávky zákazníkovi.
 5. Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zákazník zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápis o škode a uvedie písomnú výhradu na dodací list. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí zásielky od kuriéra tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
 6. Pokiaľ zákazník (kupujúci) bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady spojené s dopravou, a to vo výške 2-násobku ceny prepravného, určeného podľa platného aktuálneho cenníka uverejneného na stránke www.ewitas.sk/doprava.

Článok VII. - Spracovanie a ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 4. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke http://www.ewitas.sk/www-ewitas-sk/e-login alebo na http://www.ewitas.sk v časti "Prihlásenie".
 5. Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.ewitas.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.
 6. Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.ewitas.sk sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie, tým že Vaše osobne údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Prvú výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru. Druhú výnimku predstavujú externí servisní a inštalační technici, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v rozsahu, ktorý je potrebný pre odstránenie nahlásenej poruchy či prevedenie objednanej služby.
 7. Bez akéhokoľvek súhlasu zákazníka nakladá spoločnosť EWITAS, s.r.o. s ich osobnými údajmi jedine a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti zákazníka musí spoločnosť EWITAS, s.r.o.  jeho osobné údaje z databáze odstrániť a patričným spôsobom zlikvidovať. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené pred zneužitím. Údaje sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou aplikácie tretích osôb. Vaše osobné údaje budú podľa zákona prísne zabezpečené. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 602/2003 Zb. z. (http://www.uoou.sk) Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Prevádzkovateľ internetového obchodu: EWITAS, s.r.o., v zastúpení Ing. Jana Krpalová, konateľ

V Nedožery - Brezany, 27.05.2021