NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 17,00 EUR
naša cena 12,00 EUR
naša cena 1,80 EUR

TOVAR V AKCII

naša cena 13,00 EUR
naša cena 28,00 EUR
naša cena 1,80 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY » Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti EWITAS, s.r.o.

vydaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení na informovanie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ako aj o vykonávaní záručných opráv. Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa postup spravuje podľa § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy) a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Upresnenie podmienok obsahuje nasledovný Reklamačný poriadok:

Článok I. Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť EWITAS, s.r.o. ( ďalej len „predávajúci“) je povinná vydať kupujúcemu pri predaji daňový doklad s presným typovým označením tovaru a cenou, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.
 2. Predávajúci vystaví, potvrdí a odovzdá kupujúcemu záručný list s vyznačením záručnej doby, dátumom predaja, pripadne aj výrobného čísla, určené podmienky a rozsah záruky a tiež kontakty na autorizované servisné subjekty.
 3. Pokiaľ sa pri kúpe tovaru bielej techniky predávajúci a kupujúci dohodnú, môže byť záručný list potvrdený do desiateho dňa od kúpy. Predávajúci v takom prípade umožní kupujúcemu, aby do 7 pracovných dní od kúpy tovaru bielej techniky v nevyhnutnej miere jednorazovo odskúšal jeho funkčnosť. V prípade zistenia a uplatnenia závady kupujúcim sa predávajúci zaväzuje tovar vymeniť.
 4. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla. V takom prípade však nemá kupujúci právo najmä na bezplatnú výmenu tovaru počas 7 pracovných dní a ani na žiadnu z možností upravených v čl. I, bod 3 tohto Reklamačného poriadku.
 5. Ďalšie práva kupujúceho na odstránenie vady, výmenu veci ako aj na odstúpenie od kúpnej zmluvy týmto nie sú dotknuté ( § 622 , § 623 a nasl. Občianskeho zákonníka).
 6. Záručná doba je najmenej 24 mesiacov. Začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky (spravidla zabudovateľné vstavané spotrebiče), ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si kupujúci objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak kupujúci tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.
 7. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci oboznámi kupujúceho o vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 8. Pri použitom tovare predávanom za nižšiu cenu sa  kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť je poskytovaná  záručná doba 12 mesiacov v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka, zákona  40/1964 Zb.z,
 9. Pri tovare predávanom kupujúcemu -  právnickej osobe, podnikateľovi/fyzickej osobe na iné účely než obvykle použite v domácnosti je poskytovaná zmluvná záruka po dobu   6 mesiacov v súlade § 429 Obchodného zákonníka.
 10. Reklamáciu neuznáme ak je zrejmé, že nefunkčnosť súčiastky/výrobku bola spôsobená jej nesprávnym použitím, použitím na iné účely ako je určená, nedodržaním technických podmienok, iným vonkajším zavinením, neoprávneným zásahom, montážou osoby neoprávnenej pre vykonávanie odborného elektronického servisu, porušením ochranných plomb, pozmenením záručného listu, poškodením vodou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou, inými živlami, vyššou mocou alebo používaním v extrémnych podmienkach.
 11. Pri polovodičových súčiastkach vzhľadom na možné vysoké riziko poškodenia nesprávnym zapojením alebo inou poruchou obvodu ktorá by mohla zapríčiniť nefunkčnosť alebo zničenie súčiastky, zvýšeným napätím alebo napájaním, prepólovaním, elektrostatickým nábojom, skratom ako aj možným prehriatím vývodov obvodu nie je možné reklamáciu uznať. V prípade uznania reklamácie sa náhradný diel iba vymieňa.
 12. Na súčiastky (napr.BU, STK, STR, IO ) nebude uznaná záruka ak majú skrat - napájania alebo skrat - prerušenie koncového, výkonového alebo spínacieho prvku v jeho vnútornej štruktúre.
 13. Záruka je uznaná na polovodiče alebo náhradné diely v prípade výskytu vadnej série alebo dodávky.
 14. 14. V prípade objednávky náhradného dielu priamo pre zákazníka ( diel nie je skladom ) na presne určený model nie je možné uvedený diel vrátiť. Bol objednaný priamo na dopyt zákazníka.

Článok II.  Postup pri reklamácii

 1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v originálnom neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu kupujúci upozorní už pri preberaní tovaru  a túto skutočnosť písomne zaznamená buď priamo s predávajúcim alebo s prepravcom. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru neprihliadne.
 2. V prípade reklamácie pri predchádzajúcej dohode podľa čl. I bod 3 o poskytnutí lehoty na odskúšanie tovaru, je kupujúci povinný po zistení tovar vrátiť v originálnom obale s tým, že tovar nebude vykazovať znaky intenzívneho používania. Pri nedodržaní týchto podmienok predávajúci svoj záväzok na výmenu tovaru uvedený v čl. I  bod3, v poslednej vete nie je povinný splniť.
 3. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim  a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:
  • mechanickým poškodením,
  • za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča, alebo jeho nadmerným zaťažovaním.
  • za vady spôsobené poruchami alebo nedostatkami v prívodných médiách, poškodenie statickou elektrinou, predpätím v elektrorozvodnej sieti, vady spôsobené vonkajšími vplyvmi, poškodením pri preprave, sťahovaním, inou manipuláciou, živelnými udalosťami.
  • za mechanické vady spôsobené na zástrčkách, poistkách, žiarovkách, krytoch na svetlá, ozdobných dieloch, kábloch, filtroch a nadstavcoch, tlačidlách, akýchkoľvek gumových častiach, keramických alebo sklenených povrchoch, za preliačené, poškrabané alebo svojpomocne/neodborne natreté časti;
  • za mechanické vady spôsobené na príslušenstve, plechoch na pečenie, rukovätiach, stojanoch na panvice, policiach, krytoch a objímkach na horáky, vložkách do rúry;
  • za vady a tlačové chyby parametrov a vlastností spotrebičov uvádzaných v produktových katalógoch a propagačných letákoch, v ktorých je špecificky vyhradené právo spoločnosti výrobcu na zmenu parametrov, ktoré nepodstatným spôsobom môžu meniť správanie spotrebiča.
  • nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania
  • v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

Článok III.  Práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii

 1. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu, pokiaľ tovar nebol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.ewitas.sk, ktorého je prevádzkovateľom
 2. Pokiaľ je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu na. Iné práva zodpovednosti za vady môže kupujúci uplatniť výlučne u predávajúceho.
 3. V prípade reklamácie pri predchádzajúcej dohode podľa čl. I ods. 3 o poskytnutí lehoty na odskúšanie tovaru kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho do 7 pracovných dní od kúpy, pričom ak kupujúci dodržal podmienky uvedené v článok I. bod 3 a článok II. bod 2, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, a to tak, že podľa povahy veci a reklamácie predávajúci tento tovar buď skompletizuje, prípadne vymení za nový alebo odstúpi od kúpnej zmluvy a kupujúcemu vráti kúpnu cenu.
 4. Pokiaľ však kupujúci nedodržal podmienky uvedené v článok I. bod 3 a článok II. bod 2, predávajúci postupuje ako pri reklamácii uplatnenej po uplynutí 7 pracovných dní a bude postupovať podľa ustanovení všeobecne záväzných predpisov upravujúcich uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci ( § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení ).
 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom upovedomí. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 6. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, reklamovaný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 7. Náklady sa vyrovnávajú na základe výsledku odborného posúdenia, zodpovednosť ponesie tá zo zmluvných strán, ktorej tvrdenie sa nepreukázalo.
 8. V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu originál daňového dokladu a záručného listu, alebo iným nespochybniteľným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, je predávajúci oprávnený posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby. V takom prípade po dohode s kupujúcim zabezpečí opravu tovaru na náklady kupujúceho.
 9. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy ak ide o vadu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 10. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, považuje sa spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 11. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná.
 12. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní tovaru.
 13. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Článok IV.  Platnosť a účinnosť reklamačného poriadku

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 30. augusta 2012.
 2. Tento reklamačný platí platí na dobu neurčitú, alebo do vydania aktualizácie prevádzkovateľom internetového obchodu www.ewitas.sk,

Článok V. Záverečné ustanovenia

Pri reklamácii počítačov a mobilných telefónov predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu a poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku. Kupujúcim sa odporúča pred reklamáciou zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory) z pevného disku.

 1. Počítače, notebooky, PDA počítače, mobilné telefóny a tlačiarne nie sú tovarmi bielej techniky, preto sa pri ich predaji neuplatňuje postup podľa čl. I ods. 3 Reklamačného poriadku (nemožno poskytnúť lehotu 7 pracovných dní na odskúšanie, a teda nemožno ani požadovať v tejto lehote výmenu veci či odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho a vrátenie kúpnej ceny). Výmena tovaru nie je možná ani v prípadoch, kde tomu bránia osobitné hygienické či iné predpisy pri ochrane pred infekčnými a prenosnými chorobami (depilačné strojčeky, elektrické zubné kefky, holiace strojčeky a pod.).
 2. Ako záručnú opravu nie je možné uplatňovať nastavenie spotrebiča po jeho inštalácii. Tieto práce má povinnosť vykonať firma vykonávajúca inštaláciu spotrebiča v rámci týchto prác. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou spotrebiča je považovaná za vadu vyplývajúcu z nedodržania pokynov pri inštalácii v Návode na obsluhu a použitie. Vada, ktorá vznikla iným neodborným uvedením spotrebiča do prevádzky, bude považovaná za vadu montáže. Tieto vady môžu byť dôvodom pre neuznanie reklamácie.
 3. Pri kúpe spotrebiča dôkladne zvážte, aké vlastnosti a funkcie požadujete. To, že spotrebič nebude vyhovovať Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Pokiaľ sa domnievate, že tovar ma vadu, pokúste sa ju odstrániť skontrolovaním, či ste postupovali podľa pokynov uvedených v Návode na použitie.
 4. Predávajúcim ponúkaný tovar je označený CE, čím je zaručené splnenie všetkých zákonných požiadaviek EU a výrobky taktiež spĺňajú požiadavky a normy RoHS 2002/95/EC.

V Nedožery - Brezany, 01.01. 2022

Ing. Jana Krpalová, konateľ